سرگرمی

بیش از آن‌چه فکر می‌کنید از دندان‌هایتان کار می‌کشید!

بیش از آن‌چه فکر می‌کنید از دندان‌هایتان کار می‌کشید!

دهان و دندان‌های ما هر روز بدون این‌که خودمان متوجه باشیم، در معرض خطراتی هستند که صدمات درازمدت دارند. چند

}